Hanes Nad fi’n Angof

2013 – 2015

Prosiect a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi gweithgareddau cyfeillio a garddio ar gyfer bobl dros 50 oed oedd GreenAge. Cafodd y prosiect effaith sylweddol mewn cartrefi preswyl a chartrefi gofal ac fe wnaeth ganfod yr effaith bwysig ac amlweddog a gaiff gwasanaethau o’r fath ar bobl sy’n byw gyda dementia.

Medi 2016

Sefydlwyd Dementia Integration and Link (DIAL). Mae’r prosiect wedi rhoi cymorth i tua 400 o fuddiolwyr i helpu pobl sy’n byw gyda dementia gadw’n weithgar trwy gyfuniad o gefnogaeth grŵp a gwaith unigol holistig.

Awst 2018

Lansiodd Nad fi’n Angof a dechreuodd gyfweld â phobl a gefnogwyd gan DIAL a’u teuluoedd. Gyda’r adborth hwn, ffurfiodd y tîm grwpiau hel atgofion yng Nghaerdydd i archwilio atgofion a straeon yr unigolion.

Ionawr 2019

Lledodd DIAL ei adenydd a thyfodd yn brosiect. Gyda chefnogaeth gan y Gronfa Gofal Integredig, darparwyd grwpiau ychwanegol a chymorth i ofalwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Rydym yn cefnogi treial gwasanaethau yn RhCT a Merthyr, ynghyd â gweithgaredd i fesur anghenion pobl yn yr ardal hon.

Dyfodol y Prosiect

Beth sydd nesaf i DIAL ac i Nad fi’n Angof? Mae’r arian gan y Loteri Genedlaethol, cyllid rydym yn hynod ddiolchgar amdano, yn dod i ben ym Medi 2019. Hoffai DIAL ac Nad fi’n Angof barhau i gefnogi pobl gyda dementia i fyw cystal â phosibl, ac adrodd eu straeon. Dysgwch fwy am sut gallwch gyfrannu a’n helpu ni i barhau â’r gwaith hanfodol hwn.