Gwaith Platfform

Platfform

Mae Platfform yn elusen iechyd meddwl a lles flaengar sy’n gweithio yng Nghymru gyda phobl sy’n wynebu heriau iechyd meddwl. Credwn fod gan bawb gryfderau a galluoedd unigryw, beth bynnag fo’u hamgylchiadau ar hyn o bryd.

Mae ein prosiectau’n darparu cymorth i dros 4,000 o bobl bob blwyddyn ac yn gweithio i greu cyfleoedd i bobl ddarganfod a datblygu eu cryfderau unigryw, cysylltu â phobl sydd wedi cael profiadau tebyg, a theimlo fel rhan werthfawr o’u cymuned. Mae ein prosiectau cymorth yn cynnwys ymyrraeth ac ataliaeth argyfwng, cefnogaeth tenantiaeth, cefnogaeth teulu, gwasanaethau cyflogaeth a dysgu, llety â chymorth, hyfforddiant, lles yn y gymuned ac ymgyrchu.

DIAL

Mae Dementia yn bryder cynyddol yn ein cymdeithas. Mae nifer gynyddol o bobl yn cael diagnosis, a rhagwelir mai dementia fydd y prif achos o farwolaeth yn y Deyrnas Unedig erbyn 2025. Mae DIAL wedi’i gynllunio i helpu pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.

Datblygwyd DIAL o brosiect blaenorol gan Platfform, sef GreenAge. Gyda’r nod o leihau unigrwydd cymdeithasol ymhlith pobl dros 50 mlwydd oed trwy grwpiau garddio, ariannwyd GreenAge trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o 2011 hyd 2015. Canfu’r prosiect fod pobl sy’n byw gyda dementia yn ymgysylltu’n dda gyda, ac yn elwa o, amrywiaeth o weithgareddau, ac felly crëwyd DIAL i helpu i gynnal mwy o’r gweithgareddau hyn.

Mae DIAL yn gwneud pethau’n wahanol. Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau dementia yn canolbwyntio’n bennaf ar driniaeth a diogelwch, rydym yn gweithio i sicrhau bod pob person yn cael ei ystyried fel person ‘cyfan’ a bod eu holl anghenion yn cael eu diwallu. Mae diogelwch a thriniaeth yn hollbwysig, ond credwn fod dymuniadau a dyheadau hefyd yn elfennau allweddol o les sydd angen eu harchwilio. 

Rydym yn cefnogi pobl i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt i’w galluogi i fyw bywyd cystal â phosibl gyda dementia. Lansiwyd DIAL ym mis Medi 2016, ac ariennir y prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. 

Mae DIAL yn cynnal sesiynau grŵp am ddim i gartrefi gofal yng Nghaerdydd a’r Fro, ynghyd â sesiynau un i un gyda phobl sy’n byw gyda dementia.

Wedi’i seilio ar Therapi Ysgogi Gwybyddol, mae’r sesiynau grŵp am 10 wythnos yn helpu pobl sy’n byw gyda dementia i gymryd rhan mewn ymarfer corff, yn ogystal â dangos gweithgareddau i staff a gofalwyr y gallant wedyn eu defnyddio’n rheolaidd. Mae rhai o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd yn cynnwys modelu â chlai, gosod blodau, pobi a bingo cerddorol. Gallwch ddysgu sut i wneud y gweithgareddau hyn a mwy ar ein tudalen adnoddau.

Mae sesiynau 1:1 yn helpu pobl sy’n byw gyda helpu pobl sy’n byw gyda dementia i ailgydio yn y gweithgareddau roeddent yn arfer eu mwynhau yn y gorffennol, neu i roi cynnig ar rywbeth newydd. Cynhelir y sesiynau dan arweiniad yr unigolyn sy’n penderfynu ar eu gweithgaredd, ac mae DIAL yn eu cefnogi i gyflawni hyn. Gwahoddir gofalwr yr unigolyn i ymuno neu gallant ddefnyddio’r amser ar eu cyfer nhw eu hunain.

Mae DIAL yn trefnu diwrnodau allan i gyrchfannau fel marchnad Nadolig Caerdydd, Porthcawl (i weld y môr!) ymweliadau sinema sy’n ystyriol o ddementia, canolfannau garddio a the prynhawn. Mae teithiau fel y rhain yn hybu rhyngweithio cymdeithasol ac yn creu atgofion newydd.

Nad fi’n Angof

Derbyniodd Platfform arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i arddangos atgofion pobl sy’n cymryd rhan yn DIAL ac sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd. Mae’r prosiect yn dathlu eu straeon trwy weithgareddau sy’n annog rhannu atgofion, recordiadau fideo, ffotograffiaeth a chyfryngau creadigol eraill. Bydd yr holl atgofion a gasglwyd yn cael eu harddangos yn arddangosfa Nad fi’n Angof yng Nghaerdydd.