Ynglŷn â Nad fi’n Angof

Mae pob person sy’n byw gyda dementia yn unigolyn, ffaith a ddethlir yn yr arddangosfa Nad fi’n Angof yng Nghaerdydd, a grëwyd fel rhan o’r prosiect DIAL.

Lansiwyd DIAL yn 2016 gan Gofal Mae’r prosiect yn weithredol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a’i nod yw darparu gwasanaethau y mae gwir angen amdanynt sy’n gwella bywydau pobl sy’n byw gyda dementia a’r bobl sy’n gofalu amdanyn nhw Nid yw “beth yw eich diddordebau a’ch uchelgeisiau?” yn gwestiwn rydym yn arfer ei gysylltu â gofal dementia, ond mae DIAL yn troi’r disgwyliad hwn ar ei ben. Yn lle canolbwyntio ar ffurf feddygol o’r cyflwr sy’n edrych ar ddim ond y symptomau a diogelwch, caiff anghenion mwy cyffredinol yr unigolyn eu hystyried.

Mae’r manteision a ddaw o dreulio amser gyda ffrindiau, bod yn rhan o’n cymunedau, a chymryd rhan mewn ymarfer corff yn destun llawer o ymchwil ac yn dra hysbys. Mae DIAL yn ymroddedig i sbarduno pob un o’r agweddau pwysig hyn ar les, gyda chefnogaeth wedi’i deilwra sy’n helpu’r unigolyn i gael boddhad, a chadw eu meddyliau’n weithgar ac wedi’u symbylu.

Mae’r gweithgareddau a’r profiadau a geir fel rhan o’r prosiect yn arwain at adborth a chanlyniadau cadarnhaol i’r cyfranogwyr a’u gofalwyr.

Mae lleihad yn lefelau unigrwydd, gwell hunan-barch, yn ogystal â mwy o hyder, yn golygu y gall pobl sy’n byw gyda dementia aros yn eu cartrefi eu hunain yn hwy, a gyda llai o angen treulio cymaint o amser yn yr ysbyty. Mae ymchwil hefyd yn dangos bod cymryd rhan mewn ymarfer corff yn gallu arafu dechreuad dementia, felly mae cyfranogwyr yn elwa o’r cynnydd mewn gweithgaredd corfforol.

Mae Nad fi’n Angof yn arddangosfa bwerus, sy’n rhannu straeon am fywyd y tu hwnt i ddementia, yng ngeiriau’r bobl sy’n derbyn cefnogaeth gan DIAL. Dewch i ddarganfod y lleisiau, straeon ac atgofion unigryw hyn yn Amgueddfa Stori Caerdydd rhwng y5ed a’r7fed o Orffennaf.

Bydd yr arddangosfa a’r sesiynau gweithdy oll yn rhedeg yn ystod y5ed – 7fedo Orffennaf.