Helena: Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Achos

Fe wnes i gwrdd â buddiolwr newydd am ein hapwyntiad cyntaf yn ddiweddar. Gofynnodd y gŵr i mi a allem fynd i Grangetown, lle cafodd ei eni, ac yna i’r Pier ym Mhenarth. Er bod y gŵr bonheddig hwn wedi cael trafferth gyda’i gof tymor byr, roedd yn gallu fy nghyfeirio’n gywir at y tŷ y cafodd ei eni ynddo, yn 1934! Mae hyn yn dangos pa mor rymus y gall cof tymor hir fod mewn person sy’n byw gyda dementia.

‘Buddiolwyr yw’r enw a ddefnyddiwn am y bobl rydym yn eu cefnogi trwy ein prosiect – gan eu bod yn cael budd o’n cefnogaeth. Rwyf newydd ddechrau fel gweithiwr achos ar y prosiect DIAL ond gallaf eisoes weld yr effaith ar unigolion â dementia a’r rhai sy’n gofalu amdanynt.

Roedd y gŵr hwn mor ddiolchgar fy mod wedi gallu mynd ag ef i’r lleoedd hyn a dywedodd mai dyma’r diwrnod gorau o’i fywyd ers tro byd. Roedd mor gyffrous am y tro nesaf a gofynnodd i gael mynd i ragor o leoedd yr oedd yn hoff o ymweld â nhw. Mae gwybod ei fod wedi cael diwrnod gwych yn gwneud y swydd yn werth chweil ac yn amlygu’r angen am fwy o wasanaethau fel DIAL.

“Gall trip syml am ddisgled o goffi wneud byd o wahaniaeth i unigolyn sy’n ynysig ac yn ddryslyd am y dyfodol gyda diagnosis o ddementia.”

Ar ôl i berson gael ei asesu fel rhywun sy’n gymwys i gael cymorth gan y prosiect DIAL, rwy’n eu gweld yn wythnosol am ychydig oriau gyda’r nod o gyflawni eu dyheadau.

“Rwy’n credu mai’r rheswm pam mae prosiect DIAL yn llwyddiannus yw am ei fod wedi’i deilwra o amgylch pob unigolyn yn hytrach na’r diagnosis. Mae’r gair ‘dementia’ ynddo ei hun yn derm ymbarél ar gyfer dirywiad cynyddol felly sut y gallwn dybio y bydd pob unigolyn yn cael yr un symptomau a heriau? “

Deall yr unigolyn yn bersonol yw’r ffordd orau o ganfod eu cryfderau a phethau y gallai fod angen mwy o gymorth arnynt i ymdopi â nhw. Hoffwn i’r dull hwn o ymdrin â dementia sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gael ei fabwysiadu ledled y Deyrnas Unedig.

Rwy’n edrych ymlaen at sefydlu perthynas â fy holl fuddiolwyr a’u cefnogi i gyrraedd eu nodau – waeth pa mor fawr neu fach!